ProRail zoekt innovatieve partijen om ERTMS te versnellen. Help ons met: behuizingen, ontwerpen, verbinden of plaatsen

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 23 juni 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Marktconsultatie, Innovatie Partnerschap

Share challenge

Marktconsultatie, Innovatie Partnerschap

deadline verlopen
ProRail staat voor een grote verandering op het spoor. Het Nederlandse spoor en alle treinen worden voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Het systeem moet over een paar jaar in de treinen zijn ingebouwd en in 2030 op de drukst bereden stukken spoor in Nederland. De komende tien jaar stelt het Kabinet 2,5 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van ERTMS. 

Als we ERTMS gaan uitrollen volgens de huidige processen en met bestaande producten, is de landelijke dekking pas rond 2050 gerealiseerd. Dat moet sneller! Daarom zoekt ProRail nieuwe oplossingen voor de aanleg van ERTMS. Alles wat ons helpt om ERTMS sneller aan te leggen is welkom. ProRail zoekt specifiek naar innovaties op de volgende gebieden:
 • Verbinden: welke alternatieven zijn er voor het (sneller) graven en leggen van kabels en leidingen?
 • Behuizingen: hoe kunnen we versnellen met bijvoorbeeld prefab, combinatiebehuizingen, 3D printing, circulair, etc?
 • Ontwerpen: hoe automatiseren we zoveel mogelijk van het ontwerpproces?
 • Plaatsen: hoe optimaliseren en versnellen we het plaatsings-proces van alle nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld door robotisering?
 • Wildcard: welke andere oplossingen kunnen ons helpen om ERTMS sneller uit te rollen?

Uitlegfilmpje ERTMS

Om deze monsterklus te klaren zoekt ProRail de samenwerking met innovatieve bedrijven om gezamenlijk oplossingen te creëren voor de uitrol van ERTMS. 

ProRail nodigt nadrukkelijk innovators, start-ups, scale-ups, mkb, groot bedrijf en consortia met innovaties uit om hun oplossingen te presenteren. Geselecteerde bedrijven werken in een programma samen met ProRail aan nieuwe oplossingen. 

Het programma is er op gericht om in een relatief korte periode (8 weken) een innovatie te valideren en uit te werken in een businesscase. Naast versneld werken aan een business case, creëert deze aanpak ook de setting om als ProRail en innovatief bedrijf bij elkaar in de keuken te kijken.

Als eerste stap organiseert ProRail een marktconsultatie. Met de marktconsultatie willen we met de markt in gesprek gaan. In de marktconsultatie lichten wij onze plannen en uitdagingen toe én horen we graag jullie vragen en eerste ideeën. Zo weten jullie - de markt - precies waar wij mee aan de slag willen en wij krijgen zo beter inzicht in wat de mogelijkheden zijn en hoe we die precies het beste kunnen uitvragen. 

Als je interesse hebt om met ProRail samen te werken en denkt een oplossing te hebben die ons helpt om ERTMS sneller uit te rollen dan raden we je sterk aan om je (vrijblijvend) in te schrijven voor de marktconsultatie! Zo leer je niet alleen ProRail kennen, maar ook mogelijke samenwerkingspartners. Omdat het ook mogelijk zal zijn om in samenwerkingsverbanden en consortia in te schrijven op de aanbesteding raden we je dan ook van harte aan om contacten te leggen!

Over ons
ProRail zorgt voor aanleg, onderhoud en beheer van het Nederlandse spoorwegnet. Als onafhankelijke partij verdelen we de ruimte op het spoor, regelen we al het treinverkeer, bouwen en beheren we stations en leggen we nieuwe sporen aan. We onderhouden bestaande sporen, wissels, seinen en overwegen.


Waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar innovators, start-ups, scale-ups, mkb, groot bedrijf en consortia die met hun oplossingen denken bij te kunnen dragen aan de snellere uitrol van ERMTS op de volgende vier thema’s:
 • Verbinden: welke alternatieven zijn er voor het (sneller) graven en leggen van kabels en leidingen
 • Behuizingen: hoe kunnen we versnellen met bijvoorbeeld prefab, combinatiebehuizingen, 3D printing, circulair, etc.
 • Ontwerpen: hoe automatiseren we zoveel mogelijk van het ontwerpproces
 • Plaatsen: hoe optimaliseren en versnellen we het plaatsings-proces van alle nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld door robotisering
 • Wildcard: welke andere oplossingen kunnen ons helpen om ERTMS sneller uit te rollen?

Deze thema’s staan uitgebreider toegelicht onder het kopje achtergrondinfo hier beneden.

Wij willen graag met partijen die mogelijke oplossingen hebben samenwerken in een validatie-programma van 8 weken dat er op is er op gericht een innovatie te valideren en uit te werken in een businesscase. Wij zoeken daarom partijen die daar voor open staan. De eerste stap richting het programma (en de aanbesteding) is de marktconsultatie. We vragen je nu daarvoor in te schrijven.


Waar zijn we niet naar op zoek?
Oplossingen die al standaard toegepast worden binnen het aanleg proces.


Wat gaat er gebeuren?
De marktconsultatie is de eerste stap richting de daarop volgende aanbesteding.
De marktconsultatie vindt plaats op donderdag 25 juni van 14.00-17.00 online.
Het programma is:
 • Opening en toelichting + spelregels
 • Deelsessies voor de vijf deelgebieden (percelen)
 • Kans om onderling kennis te maken en uit te wisselen
 • Afsluiting

De aanbesteding die na de marktconsultatie zal openen bestaat uit drie fasen: 
 1. Mededingingsfase
  Met het publiceren van de aanbestedingsleidraad van het innovatiepartnerschap nodigen we alle geïnteresseerde partijen uit tot het indienen van een projectvoorstel die een oplossing biedt tot één of meerdere vraagstukken. De beste partijen die de beste projectvoorstellen hebben aangeboden worden vervolgens uitgenodigd tot de onderzoeks- en ontwikkelfase.
 2. Onderzoek- en ontwikkelfase 
  We gaan in een relatief korte periode aan de slag om de innovatie uit te werken in een businesscase. Deze manier van werken maakt het mogelijk om bij elkaar in de keuken te kijken. En zo elkaar beter te leren kennen en beter te leren begrijpen. Hiervoor organiseren we samenwerkingsdagen. Marktpartijen en ProRail komen samen op het railcenter. Aan het eind van deze fase moet de uitgewerkte businesscase worden opgeleverd.
 3. Testfase
  Bedrijven die doorgaan naar de tweede fase, testen hun oplossing in een pilotomgeving.  
 4. Commerciële fase
  Bedrijven die de testfase succesvol doorlopen, vragen we een commerciële aanbieding te doen. De stap richting daadwerkelijke inkoop en toepassing van de innovatie.  

Voorwaarden deelname marktconsultatie
 • Ingeschreven bij de KvK
 • In staat om vanaf september deel te nemen aan het innovatie partnerschap

Timeline
 • De Marktconsultatie zal op 25 juni online plaatsvinden van 14.00-17.00
 • De start van het innovatiepartnerschap is in september

Vragen
Heb je nu al vragen voorafgaand aan de marktconsultatie zelf? Die kan je stellen via Innovatie@ProRail.nl


Achtergrondinformatie
Op www.prorail.nl/asap-ertms kan je nog meer lezen over het ERTMS project en de aanbesteding


Hieronder wordt per thema een uitgebreidere toelichting gegeven

Minder of geen kabels en leidingen  
Door de invoering van ERTMS komen er allerlei nieuwe objecten rond het spoor. Een groot deel van deze objecten hebben voeding en een netwerkaansluiting nodig. Hiervoor moeten er voedingskabels en glasvezelkabels worden aangelegd. Deze kabels moeten langs de vrije baan maar ook op emplacementen worden aangelegd waardoor overal de grond open moet. Op dit moment is het aanleggen van kabels een langdurig proces, we weten bijvoorbeeld niet precies waar de huidige kabels liggen (onder meer door verzakkingen) en hoe de ondergrond eruit ziet. Om dat we dit niet weten moeten er proefsleuven gegraven worden om te zien hoe het er ondergronds uitziet, waarbij de aanname wordt gedaan dat de ondergrond er op andere plekken hetzelfde uitziet. Dit is een kostbaar en niet geheel sluitend proces. Daarom wil ProRail kijken hoe kabels en leidingen anders gelegd kunnen worden, de ondergrond beter in zicht gebracht kan worden en of er andere oplossingen zijn dan kabels om de objecten van voeding en internet te voorzien. 


Slimmere behuizingen
Door de invoering van ERTMS zijn er veel nieuwe behuizingen nodig voor de diverse systemen, vooral voor de zogenaamde ‘objectcontrollers’ die direct langs de spoorbaan geplaatst moeten worden. Daarbij lijkt het logisch om te kijken naar combinatie-behuizing voor energievoorziening, ICT en seinwezen. We zijn op zoek naar slimme (gecombineerde) behuizingen, slimme en snelle funderings- en plaatsingsmethodieken en slimme aansluittechnieken.  


Methodes en technieken voor het sneller plaatsen van objecten
Er moeten bij de uitrol van ERTMS duizenden objecten (balises, stop-marker borden, assentellers etc.) in en direct om het spoor geplaatst gaan worden. Hoe minder buitendienststellingen we hiervoor nodige hebben, hoe minder hinder voor reizigers en verladers.  
Het gaat grotendeels om het repeterend plaatsen van objecten die telkens om dezelfde set handelingen zullen vragen. Is het mogelijk om deze handelingen qua aanpak (bijvoorbeeld een project dat landelijk alleen alle balises plaatst) en/of op geautomatiseerde wijze (robots) te gaan plaatsen? 


Versnelling van de ontwerpfase (digitalisering)
Er zijn nu vier door ProRail erkende ingenieursbureaus die onze ontwerp-werkzaamheden op het gebied van treinbeveiliging mogen uitvoeren. Inmiddels melden zich nieuwe partijen en geven zowel onze huidige partners als deze nieuwe partijen aan verbetermogelijkheden door digitalisering in huis te hebben.  
In het huidige proces zitten veel dubbelingen en reviewslagen. Daarnaast worden veel mensen betrokken bij het ophalen van de eisen, dit vergt nu heel veel overleg. 
Reviews, iteraties, steeds op en neer, ook bij minimale wijzigingen. Vaak ligt het ontwerp-proces hierdoor lang stil doordat we deze mensen niet allemaal betrokken krijgen en blijft een vraagstuk hierdoor onnodig lang liggen. 
Veiligheid is een veelgenoemde oorzaak voor waarom we het tot nu toe zo doen. Dit is onmiskenbaar van fundamenteel belang, maar wanneer dit onnodig leidt tot vertraging en dubbel werk moeten we kritisch kijken naar wat daarbij echt van belang is. 
Aannemers mogen pas benaderd worden als er een  geprotocolleerd RVTO is. Omdat dit traject nu zo lang duurt gaan projectmanagers soms toch de markt al op met een FIS / niet geprotocolleerd RVTO. We willen dat deze doorlooptijd korter wordt en het daardoor reëel wordt om alleen naar de markt te gaan met producten die ver genoeg af zijn. 
Door deze vraag specifiek te koppelen aan de implementatie van ERTMS geven we mogelijkheden en ruimte, omdat het niet direct voor alle ontwerpprocedures toepasbaar hoeft te zijn.
  

Wildcard/open uitvraag
Wanneer we de ERTMS uitrol uitvoeren op de wijze zoals we al onze projecten plannen en uitvoeren, dan zijn we (landelijk) pas in 2050 klaar. Dit duurt te lang en wordt te kostbaar.  
We vragen, zowel bekende als nieuwe, partijen om ons te helpen te versnellen. We stellen daarbij concrete vragen, maar hierbij (met deze Wildcard) ook de open hulpvraag om meedenk en innovatiekracht. 
 
 
Heb je vragen? Die kan je stellen via Innovatie@ProRail.nl
Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!